Zapisy pod numerem telefonu 796-112-436

lub pod adresem email – lukasz@ligamamba.pl

REGULAMIN

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

 1. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek przyjmuje Organizator drogą mailową i/lub telefoniczną.
 2. Drużyna może przystąpić do rozgrywek jeżeli zapłaci zadatek w wysokości 400 zł do 20 sierpnia. Całość za 1 rundę od września do grudnia(2000zł) należy zapłacić nie później niż tydzień przed pierwszym meczem.

– zadatek nie podlega zwrotowi.

– w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek organizator nie zwraca poniesionych przez drużynę kosztów

– zawodnicy przystępując do rozgrywek wyrażają zgodą na przetwarzanie danych osobowych

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej weryfikacji drużyn, tym samym do odrzucenia zgłoszenia drużyny.
 • Zawodnikami ligi  mogą być osoby obojga płci, które mają ukończone co najmniej 15 lat
 • W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18. roku życia, niezbędne jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w lidze. Zgoda ta musi zostać przekazana Organizatorowi przed pierwszym meczem danego zawodnika. Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek podpisuje Kartę Zgłoszenia drużyny. Podpis ten oznacza akceptację Regulaminu Zawodów Ligi . Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również z terminarzem rozgrywek i Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę. Nieznajomość tych dokumentów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zapisów w nich zawartych.
 •  Zawodnik jest uprawniony do gry, jeżeli spełnił łącznie poniższe warunki:
 • został wpisany do Karty Zgłoszenia drużyny
 • złożył podpis na Karcie Zgłoszenia
 • złożył podpis na oświadczeniu o uczestnictwie w rywalizacji na własną odpowiedzialność
 • w przypadku zawodników niepełnoletnich, dostarczył Organizatorowi zgodę rodzica lub opiekuna prawnego

DRUŻYNA

 1. Drużyna musi składać się z minimum 5, a maksymalnie 12 zawodników wpisanych do karty zespołu. (Kartę otrzymuje się po kontakcie z organizatorem)
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych zawodników. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-ego roku życia muszą dostarczyć organizatorom pisemną zgodę rodziców.
 3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko 1 drużynę jednocześnie.
 4. Aby mecz mógł się rozpocząć, drużyna musi posiadać co najmniej 5 zawodników uprawnionych do gry.
 5. Czas oczekiwania na skompletowanie drużyny wynosi 10 minut po wyznaczonym terminie rozpoczęcia meczu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o przedłużeniu tego czasu.
 6. Drużyna powinna przystąpić do każdego meczu w jednolitych strojach sportowych. W sytuacji, kiedy do meczu obie drużyny przystąpią w koszulkach tego samego bądź podobnego koloru, drużyna wymieniona w protokole jako gospodarz, zobligowana jest do zmiany koszulek lub założenia znaczników. W przypadku braku numerów na koszulkach jednego lub więcej zawodników, dany zawodnik/zawodnicy nie będą mieli wpisywanych statystyk indywidualnych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej imion i nazwisk zawodników występujących w Amatorskiej Lidze Koszykówki Mamba Chrzanów.

OBOWIĄZKI

 1. Drużyny zobligowane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz terminarza rozgrywek.
 2. Najpóźniej na 15 minut przed spotkaniem trener (kapitan) drużyny zobowiązany jest podać skład drużyny, oraz pierwszą piątkę zawodników sekretarzowi zawodów.
 3. Zawodnicy oraz trener przystępując do meczu powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka). Dokument ten powinien zostać przedstawiony na każde żądanie Organizatora lub sędziego głównego przed, w trakcie lub po zakończeniu meczu.
 4. O sprawdzenie dokumentów poprosić może także kapitan drużyny przeciwnej, jeśli ma wątpliwości, co do zgodności stanu faktycznego z nazwiskami wpisanymi do protokołu (kontroli dokonuje w takim przypadku Organizator lub sędzia główny).

PRAWA I PROTESTY

 1. Drużyna w osobie kapitana ma prawo złożyć protest najpóźniej w 5 minut po zakończeniu spotkania (pisemnie na odwrocie oryginału protokołu meczu).
 2. Drużyna w osobie kierownika ma prawo w razie konieczności do złożenia wniosku o przełożenie terminu spotkania. Wniosek musi być uzasadniony i złożony nie później niż 14 dni przed planowanym terminem meczu.
 3. Weryfikację zawodów oraz rozpatrywanie protestów przeprowadza organizator na podstawie protokołu spotkań, a także opinii swoich przedstawicieli będących na meczu, sędziów spotkania i zainteresowanych stron.
 4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia protestu w terminie 7 dni od daty złożenia  i powiadomienia obu stron.
 5. Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone do protokołu i podpisane przez kapitana drużyny.
 6. W przypadku, gdy drużyna wycofa się w trakcie rozgrywek weryfikacja meczy będzie następująca:
 7. jeżeli drużyna nie odbyła do chwili wycofania więcej niż połowy zaplanowanych spotkań, wyniki wszystkich spotkań zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny,
 8. jeżeli drużyna odbyła do chwili wycofania więcej niż połowę zaplanowanych spotkań, wyniki odbytych spotkań zostają utrzymane, natomiast kolejne spotkania zostaną zweryfikowane jako walkowery 20:0 na korzyść przeciwników z punktacją w tabeli klasyfikacji rozgrywek 0 dla zespołu, który się wycofał, natomiast 2 punkty dla przeciwników tego zespołu.
 9. W przypadku, gdy drużyna zostanie wykluczona w trakcie rozgrywek wszystkie mecze tej drużyny zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny.
 10. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower gdy:
 11. drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz lub spóźni się więcej niż 10 minut,
 12. drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą liczbą zawodników niż 5,
 13. drużyna odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby grę podjęła,
 14. drużyna zejdzie z boiska i odmówi dalszej gry,
 15. drużyna nie posiada jednolitych strojów koszykarskich i odmawia wypożyczenia „znaczników”.
 16. w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony,
 17. zawodnik po otrzymaniu faulu dyskwalifikującego nie zejdzie do szatni w ciągu 3 minut.

PRZEPISY GRY

 1. Zawody rozpoczyna co najmniej 5 zawodników każdej z drużyn (jest to warunek konieczny i bezwzględnie przestrzegany),
 2. Zawody kończą się w momencie, gdy na parkiecie zostało mniej niż 2 zawodników  z jednej z drużyn (mecz przerwany).
 3. W Chrzanowskiej Lidze Koszykówki nie ma strzałki wskazującej gry w przypadku sytuacji spornej.
 4. Mecze ligi  składają się z 4 kwart po 10 minut każda
 5. Przerwa między I a II oraz między III a IV kwartą trwa 1 minutę, natomiast między II a III kwartą – 5 minut.
 6. Czas zatrzymywany jest jedynie:
 7.  na przerwy na żądanie (zegar należy zatrzymać, gdy sędzia zagwiżdże na przerwę, natomiast włączyć, gdy piłka znajdzie się w dyspozycji zawodnika, wznawiającego grę lub wykonującego rzuty wolne)
 8. po wyraźnej sygnalizacji sędziego (np. kontuzja zawodnika)
 9. ostatnie 10 sekund pierwszej, drugiej i trzeciej kwarty, zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę
 10. ostatnie 2 minuty meczu, zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę
 11. Czas akcji
 12. Pomiar czasu akcji dokonywany jest przez sędziów boiskowych.
 13. Gdy w ocenie sędziów drużyna zbyt długo rozgrywa piłkę, powinni oni głośno zakomunikować, że do końca akcji pozostało 10 sekund. Następnie powinni ponowić komunikat, gdy pozostanie 5 sekund. Jeśli w tym czasie nie nastąpi rzut do kosza, arbiter przerywa grę i odgwizduje błąd przekroczenia czasu akcji.
 14. Przerwa na żądanie trwa 30 sekund.
 15. Każda drużyna może poprosić o 2 przerwy na żądanie w każdej połowie meczu.
 16. Prośbę o przerwę powinien skierować trener do sekretarza zawodów. W przypadku, gdy drużyna nie ma trenera lub z różnych względów nie może on pełnić swojej funkcji, o przerwę może poprosić którykolwiek ze zawodników.

MECZ PRZERWANY I NIEDOKOŃCZONY

 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora i drużyn, spotkanie zostanie przerwane przed upływem przepisowego czasu i nie zostanie dokończone, Organizator może zdecydować o dokończeniu meczu w innym terminie.
 2. Podczas dokańczania meczu, wystąpić mogą wyłącznie zawodnicy wpisani do protokołu w pierwotnym terminie spotkania (nawet jeśli byli wtedy nieobecni w hali). Nowy termin rozegrania meczu
 3. Organizator poda do wiadomości kapitanom drużyn nie później niż 3 dni przed jego rozegraniem.

KARY DYSCYPLINARNE

 1. Jeżeli w drużynie wystąpił zawodnik nieuprawniony do gry w danym meczu (np. niezgłoszony do rozgrywek, zawieszony, a nie dopuszczony warunkowo do ligi, nie posiadający aktualnych badań lekarskich itd.), wynik meczu należy zweryfikować na przegraną walkowerem (0:20 w punktach koszowych, 0 punktów meczowych w tabeli).
 2. Organizator może nie dopuścić drużyny do meczu i zweryfikować mecz jako przegrany walkowerem (0:20), jeśli drużyna posiada zaległości finansowe wobec Stowarzyszenia po ostatecznym terminie wpłaty wpisowego i nie ureguluje ich przed rozpoczęciem meczu.
 3. Zawodnicy ukarani faulami technicznymi i dyskwalifikującymi zobowiązani są powiększyć kwotę wpisowego swojej drużyny:
 4. Za każdy 3 faul techniczny dopłata wynosi 70zł
 5. Za każdy faul dyskwalifikujący dopłata wynosi 100zł
 6. Dopłata musi być dokonana nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego meczu danej drużyny, w którym występuje ukarany zawodnik. W przypadku, kiedy faul techniczny lub dyskwalifikujący został orzeczony w ostatnim meczu w danej edycji, opłata musi zostać uiszczona przed pierwszym meczem kolejnej edycji rozgrywek (konieczność wniesienia opłaty przypisana jest do drużyny, zatem w przypadku, gdy w drużynie zgłoszonej do kolejnej edycji, nie ma zawodnika ukaranego, obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa na kapitanie drużyny)
 7. W przypadku, gdy zawodnik zobowiązany do uiszczenia opłaty, o której mowa powyżej, nie stawi się na kolejnych 2 meczach, opłata powinna być uregulowana przez kapitana drużyny
 8. Drużyna, której zawodnik nie wywiąże się z obowiązku opłaty, o której mowa powyżej, przegrywa swoje mecze walkowerem aż do momentu uregulowania należności
 9.  Zawodnik automatycznie zostaje odsunięty od gry w jednym meczu, następującym bezpośrednio po zaistnieniu jednej z poniższych sytuacji:
 10. Otrzymanie trzech fauli technicznych w jednej edycji
 11. Otrzymanie faula dyskwalifikującego
 12. Jeżeli sytuacja, o której mowa powyżej, zaistnieje w ostatnim meczu danej edycji, zawodnik jest odsunięty od gry w pierwszym meczu edycji kolejnej
 13. Niezależnie od kary wymierzonej przez arbitrów przed lub w czasie meczu, a także od kar, wymienionych w powyższych punktach regulaminu, Organizator ma prawo ukarać zawodników lub członków drużyny, a także całą drużynę w przypadkach skrajnie niesportowego zachowania. Do takich zachowań należeć mogą np.
 14. Naruszenie nietykalności osobistej sędziów lub przeciwników, wulgarne lub prowokacyjne zachowanie względem innych uczestników meczu itd.
 15. Decyzje, o których mowa powyżej, mogą zostać podjęte na wniosek sędziów, innych drużyn lub wskutek własnej interwencji Organizatorów. Organizatorzy mogą użyć jednej z poniższych kar indywidualnych:
 16. Upomnienie
 17. dyskwalifikacja okresowa
 18. dożywotni zakaz gry w lidze
 19. Drużyna może zostać ukarana:
 20. Upomnieniem
 21. wykluczeniem z ligi

MIEJSCE, TERMINY ORAZ SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Termin meczu może zostać zmieniony na wniosek jednej z drużyn, jedynie za zgodą przeciwnika, dwóch zespołów, z którymi mecze będą zamienione oraz Organizatora.
 2. System rozgrywek i jego terminarz zostaną ostatecznie zatwierdzone po potwierdzeniu przez drużyny uczestnictwa w rozgrywkach i podane do wiadomości w komunikacie na stronie internetowej.
 3. Jeżeli rozgrywki lub poszczególne mecze nie mogą się odbyć w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, ma on prawo do ich przełożenia. W związku z taką sytuacją, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem uczestników. O nowym terminie rozegrania meczów, Organizator poinformuje niezwłocznie kapitanów drużyn oraz zamieści informację na stronie internetowej.
 4. Miejsce i terminy rozgrywania meczów zostaną podane po oficjalnym ogłoszeniu Ligi na stronie internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie  z obowiązującymi przepisami koszykówki bez użycia przemocy, w myśl zasad „FAIR-PLAY”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników.
 4. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym oznacza, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem, oficjalnymi Przepisami gry w koszykówkę oraz ich Oficjalną interpretacją.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Zawodów. Ewentualne zmiany podawane będą do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową
 6. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator
 7. Na terenie hali sportowej, zawodnicy, trenerzy i kibice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w tym w szczególności do zakazu spożywania napojów alkoholowych.
 8. Zawodnik lub trener nie jest uprawniony do gry w przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody lub Organizator stwierdzi, że jest on pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, posiada broń lub inne przedmioty, mogące stanowić zagrożenie dla innych osób lub zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 9. Organizator oraz sędzia główny mają prawo wyprosić z hali zawodników, trenerów i kibiców, jeśli ich zachowanie zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie zawodów.
 10. Drużyny zobowiązane są do zachowania porządku zarówno w hali podczas trwania spotkań, jak i w szatniach po ich zakończeniu.
 11. Drużyna i osoby z nią związane, winne zniszczenia obiektu lub wyposażenia sali, w której rozgrywane są zawody, zobowiązane będą do powiększenia kwoty wpisowego swojej drużyny o koszty naprawy wyrządzonych szkód.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione bez opieki.
 13. Decyzja Organizatora jest ostateczna.